श्री चन्द्र ग्रह स्तोत्र | Sri Chandra Dev Stotram [Download Free PDF]

Chandra Dev

Chandra Dev

श्री चन्द्र ग्रह स्तोत्र | Sri Chandra Dev Stotram

चन्द्रस्य , श्रृणु , नामानि , शुभदानि , महीपते ।
यानि , श्रुत्वा , नरः , दुः खान् , मुच्यते , न , अत्र संशयः ।।

सुधाकरः , च , सोमः , च , ग्लौ , रजः , कुमुद , प्रियः ।
लोक , प्रियः , शुभ्र , भानुः , चन्द्रमा , रोहिणी , पतिः ।।

शशी , हिमकरः , राजा , द्विजराजः , निशाकरः ।
आत्रेयः , इन्दुः , शीतांशुः , ओषधीशः , कलानिधिः ।।

जैवातृकः , रमा , भ्राता , क्षीर , उदार्णव , सम्भवः ।
नक्षत्र , नायकः , शम्भु , शिरः , चूड़ामणिः , विभुः ।।

तापहर्ता , नभोदीपो , नामानि , एतानि , यः पठेत् ।
प्रति , अहम् , भक्ति , संयुक्तः , तस्य , पीड़ा , विनश्यति ।।

तत् , दिने , च , पठेत् , यः , लभेत् , सर्वम् , समीहितम् ।
ग्रहादीनाम् , च सर्वेषाम् , भवेत् , चन्द्रबलम् , सदा ।।

॥ इति श्री चन्द्र स्तोत्र ॥

Other Keywords:-

About Chandra, 108 naam stotra Chandra, Chandra dev, Chandra Grah, Nav Grah Stotram, Chandra dev mantra, most powerful Chandra Dev, Chandra in hindi, Chandra, Chandra path benefits

Sri Chandra Dev Ashtottara Shatanamavali – श्री चन्द्र अष्टोत्तरशतनामावली

Chandra Dev

Chandra Dev

Sri Chandra Ashtottara Shatanamavali – श्री चन्द्र अष्टोत्तरशतनामावली

 1. ॐ श्रीमते नमः।
 2. ॐ शशधराय नमः।
 3. ॐ चन्द्राय नमः।
 4. ॐ ताराधीशाय नमः।
 5. ॐ निशाकराय नमः।
 6. ॐ सुधानिधये नमः।
 7. ॐ सदाराध्याय नमः।
 8. ॐ सत्पतये नमः।
 9. ॐ साधुपूजिताय नमः।
 10. ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
 11. ॐ जगद्योनये नमः।
 12. ॐ ज्योतिश्चक्रप्रवर्तकाय नमः।
 13. ॐ विकर्तनानुजाय नमः।
 14. ॐ वीराय नमः।
 15. ॐ विश्वेशाय नमः।
 16. ॐ विदुषाम्पतये नमः।
 17. ॐ दोषाकराय नमः।
 18. ॐ दुष्टदूराय नमः।
 19. ॐ पुष्टिमते नमः।
 20. ॐ शिष्टपालकाय नमः।
 21. ॐ अष्टमूर्तिप्रियाय नमः।
 22. ॐ अनन्ताय नमः।
 23. ॐ कष्टदारुकुठारकाय नमः।
 24. ॐ स्वप्रकाशाय नमः।
 25. ॐ प्रकाशात्मने नमः।
 26. ॐ द्युचराय नमः।
 27. ॐ देवभोजनाय नमः।
 28. ॐ कलाधराय नमः।
 29. ॐ कालहेतवे नमः।
 30. ॐ कामकृते नमः।
 31. ॐ कामदायकाय नमः।
 32. ॐ मृत्युसंहारकाय नमः।
 33. ॐ अमर्त्याय नमः।
 34. ॐ नित्यानुष्ठानदायकाय नमः।
 35. ॐ क्षपाकराय नमः।
 36. ॐ क्षीणपापाय नमः।
 37. ॐ क्षयवृद्धिसमन्विताय नमः।
 38. ॐ जैवातृकाय नमः।
 39. ॐ शुचये नमः।
 40. ॐ शुभ्राय नमः।
 41. ॐ जयिने नमः।
 42. ॐ जयफलप्रदाय नमः।
 43. ॐ सुधामयाय नमः।
 44. ॐ सुरस्वामिने नमः।
 45. ॐ भक्तानामिष्टदायकाय नमः।
 46. ॐ भुक्तिदाय नमः।
 47. ॐ मुक्तिदाय नमः।
 48. ॐ भद्राय नमः।
 49. ॐ भक्तदारिद्र्यभञ्जकाय नमः।
 50. ॐ सामगानप्रियाय नमः।
 51. ॐ सर्वरक्षकाय नमः।
 52. ॐ सागरोद्भवाय नमः।
 53. ॐ भयान्तकृते नमः।
 54. ॐ भक्तिगम्याय नमः।
 55. ॐ भवबन्धविमोचकाय नमः।
 56. ॐ जगत्प्रकाशकिरणाय नमः।
 57. ॐ जगदानन्दकारणाय नमः।
 58. ॐ निस्सपत्नाय नमः।
 59. ॐ निराहाराय नमः।
 60. ॐ निर्विकाराय नमः।
 61. ॐ निरामयाय नमः।
 62. ॐ भूच्छयाऽऽच्छादिताय नमः।
 63. ॐ भव्याय नमः।
 64. ॐ भुवनप्रतिपालकाय नमः।
 65. ॐ सकलार्तिहराय नमः।
 66. ॐ सौम्यजनकाय नमः।
 67. ॐ साधुवन्दिताय नमः।
 68. ॐ सर्वागमज्ञाय नमः।
 69. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
 70. ॐ सनकादिमुनिस्तुताय नमः।
 71. ॐ सितच्छत्रध्वजोपेताय नमः।
 72. ॐ सिताङ्गाय नमः।
 73. ॐ सितभूषणाय नमः।
 74. ॐ श्वेतमाल्याम्बरधराय नमः।
 75. ॐ श्वेतगन्धानुलेपनाय नमः।
 76. ॐ दशाश्वरथसंरूढाय नमः।
 77. ॐ दण्डपाणये नमः।
 78. ॐ धनुर्धराय नमः।
 79. ॐ कुन्दपुष्पोज्ज्वलाकाराय नमः।
 80. ॐ नयनाब्जसमुद्भवाय नमः।
 81. ॐ आत्रेयगोत्रजाय नमः।
 82. ॐ अत्यन्तविनयाय नमः।
 83. ॐ प्रियदायकाय नमः।
 84. ॐ करुणारससम्पूर्णाय नमः।
 85. ॐ कर्कटप्रभवे नमः।
 86. ॐ अव्ययाय नमः।
 87. ॐ चतुरश्रासनारूढाय नमः।
 88. ॐ चतुराय नमः।
 89. ॐ दिव्यवाहनाय नमः।
 90. ॐ विवस्वन्मण्डलाग्नेयवाससे नमः।
 91. ॐ वसुसमृद्धिदाय नमः।
 92. ॐ महेश्वरप्रियाय नमः।
 93. ॐ दान्ताय नमः।
 94. ॐ मेरुगोत्रप्रदक्षिणाय नमः।
 95. ॐ ग्रहमण्डलमध्यस्थाय नमः।
 96. ॐ ग्रसितार्काय नमः।
 97. ॐ ग्रहाधिपाय नमः।
 98. ॐ द्विजराजाय नमः।
 99. ॐ द्युतिलकाय नमः।
 100. ॐ द्विभुजाय नमः।
 101. ॐ द्विजपूजिताय नमः।
 102. ॐ औदुम्बरनगावासाय नमः।
 103. ॐ उदाराय नमः।
 104. ॐ रोहिणीपतये नमः।
 105. ॐ नित्योदयाय नमः।
 106. ॐ मुनिस्तुत्याय नमः।
 107. ॐ नित्यानन्दफलप्रदाय नमः।
 108. ॐ सकलाह्लादनकराय नमः।

॥ इति श्री चन्द्र अष्टोत्तरशतनामावली ॥

Other Keywords:-
Sri Chandra Ashtottara Shatanamavali, Chandra 108 namavali, 108 naam Chandra dev, Chandra graha 108 namawali