Gandmool | गंडमूल (सन् 2022-23)

gandmool today

गंडमूल [Gandmool]  (सन् 2022-23)

गंडमूल सन् 2022
 
नक्षत्र प्रारंभ काल – तारीखप्रारंभ काल – घं.मि.तारीख – समाप्ति कालसमाप्ति काल – घं.मि.
रेवती 01 अप्रैलप्रातः 10:39 02 अप्रैलप्रातः 11:21
अश्विनी 2 अप्रैलप्रातः 11:2103 अप्रैलदोपहर 12:37
आश्लेषा 11 अप्रैलप्रातः 06:5112 अप्रैलप्रातः 08:34
मघा 12 अप्रैलप्रातः 08:34 13 अप्रैलप्रातः 09:36
जयेष्ठा 20 अप्रैलरात्रि 01:3920 अप्रैलरात्रि 11:41
मूल 20 अप्रैलरात्रि 11:4121 अप्रैलरात्रि 9:51
रेवती 28 अप्रैलशाम 5:4029 अप्रैलशाम 6:42
अश्विनी 29 अप्रैलशाम 6:4230 अप्रैलरात्रि 8:12
आश्लेषा 8 मईदोपहर 2:5709 मईशाम 5:07
मघा 9 मईशाम 5:0710 मईशाम 6:39
जयेष्ठा 17 मईप्रातः 10:4618 मईप्रातः 08:09
मूल 18 मईप्रातः 08:09 19 मईप्रातः 05:37
रेवती 25 मईरात्रि 11:1927 मईरात्रि 00:38 
अश्विनी 27 मईरात्रि 00:3828 मईरात्रि 02:26
आश्लेषा 4 जूनरात्रि 9:5406 जूनरात्रि 00:24
मघा 6 जूनरात्रि 00:2407 जूनरात्रि 02:25
जयेष्ठा 13 जूनरात्रि 9:2414 जूनशाम 6:32
मूल 14 जूनशाम 6:3215 जूनदोपहर 3:32
रेवती 22 जूनप्रातः 05:0323 जूनप्रातः 06:14
अश्विनी 23 जूनप्रातः 06:1424 जूनप्रातः 08:03
आश्लेषा 2 जुलाईरात्रि 03:5603 जुलाईप्रातः 06:30
मघा 3 जुलाईप्रातः 06:3004 जुलाईप्रातः 08:43
जयेष्ठा 11 जुलाईप्रातः 74912 जुलाईप्रातः 5:15
मूल 12 जुलाईप्रातः 05:1513 जुलाईरात्रि 221
रेवती 19 जुलाईदोपहर 12:1120 जुलाईदोपहर 12:50
अश्विनी  20 जुलाईदोपहर 12:5021 जुलाईदोपहर 2:17
आश्लेषा 29 जुलाईप्रातः 09:4630 जुलाईदोपहर 12:12
मघा 30 जुलाईदोपहर 12:1231 जुलाईदोपहर 2:20
जयेष्ठा 7 अगस्तदोपहर 4:3008 अगस्तदोपहर 2:37
मूल  8 अगस्तदोपहर 2:3709 अगस्तदोपहर 12:17
रेवती 15 अगस्तरात्रि 9:0616 अगस्तरात्रि 9:06 
अश्विनी 16 अगस्तरात्रि 9:0617 अगस्तरात्रि 9:57
आश्लेषा 25 अगस्तशाम 4:1626 अगस्तशाम 6:32
मघा 26 अगस्तशाम 6:3227 अगस्तरात्रि 8:26
जयेष्ठा 3 सितंबररात्रि 10:5704 सितंबररात्रि 9:42
मूल 4 सितंबररात्रि 9:4205 सितंबररात्रि 8:05
रेवती 12 सितंबरप्रातः 06:5913 सितंबरप्रातः 6:35
अश्विनी 13 सितंबरप्रातः 06:3514 सितंबरप्रातः 6:57
आश्लेषा 21 सितंबररात्रि 11:4623 सितंबररात्रि दो-तीन
मघा 23 सितंबररात्रि 02:0325 सितंबरप्रातः 5:07
जयेष्ठा 1 अक्टूबरप्रात: 04:1802 अक्टूबरप्रातः 3:11
मूल 2 अक्टूबरप्रातः 03:1104 अक्टूबररात्रि 00:24 
रेवती 9 अक्टूबरशाम 4:2010 अक्टूबरशाम 4:01
अश्विनी 10 अक्टूबरशाम 4:0111 अक्टूबरशाम 4:17
आश्लेषा 19 अक्टूबरप्रातः 08:0120 अक्टूबरप्रातः 10:30
मघा 20 अक्टूबरप्रातः 10:3021 अक्टूबरदोपहर 12:28
जयेष्ठा 28 अक्टूबरप्रातः 10:4229 अक्टूबरप्रातः 9:05
मूल 29 अक्टूबरप्रातः 09:0530 अक्टूबरप्रातः 7:25
रेवती 5 नवंबररात्रि 11:5607 नवंबररात्रि 003
अश्विनी 7 नवंबररात्रि 00:0308 नवंबररात्रि 0037
आश्लेषा 15 नवंबरशाम 4:1216 नवंबरशाम 6:58
मघा 16 नवंबरशाम 6:5817 नवंबररात्रि 9:20 
जयेष्ठा 24 नवंबरशाम 7:3725 नवंबरशाम 5:21
मूल 25 नवंबरशाम 5:2126 नवंबरदोपहर 2:58 
रेवती 3 दिसंबरप्रातः 05:4504 दिसंबरप्रातः 6:16
अश्विनी 4 दिसंबरप्रातः 06:1605 दिसंबरप्रातः 7:14
आश्लेषा 12 दिसंबररात्रि 11:3514 दिसंबररात्रि 2:32
मघा 14 दिसंबररात्रि 02:3215 दिसंबरप्रातः 5:15
जयेष्ठा 22 दिसंबरप्रातः 06:3323 दिसंबरप्रातः 4:02
मूल 23 दिसंबरप्रातः 04:0224 दिसंबररात्रि 01:13
रेवती 30 दिसंबरप्रातः 11:2431 दिसंबरप्रातः 11:46
अश्विनी 31 दिसंबरप्रातः 11:4601 जनवरीदोपहर 12:48 
गंडमूल सन् 2023
नक्षत्र प्रारंभ काल – तारीखप्रारंभ काल – घं.मि.तारीख – समाप्ति कालसमाप्ति काल – घं.मि.
मघा 10 जनवरीप्रातः 09:0111 जनवरीप्रातः 11:50
जयेष्ठा 18 जनवरीशाम 5:2219 जनवरीदोपहर 3:17
मूल 19 जनवरीदोपहर 3:1720 जनवरीदोपहर 12:40
रेवती 26 जनवरीशाम 6:5627 जनवरीशाम 6:36
अश्विनी 27 जनवरीशाम 6:3628 जनवरीशाम 7:05 
आश्लेषा 5 फरवरीदोपहर 12:12 06 फरवरीदोपहर 3:03
मघा 6 फरवरीदोपहर 3:0307 फरवरीशाम 5:45
जयेष्ठा 15 फरवरीरात्रि 02:0116 फरवरीरात्रि 00:46
मूल 16 फरवरीरात्रि 00:4616 फरवरीरात्रि 10:52
रेवती 23 फरवरीप्रातः 04:4924 फरवरीरात्रि 03:44
अश्विनी 24 फरवरीरात्रि 03:4425 फरवरीरात्रि 03:26
आश्लेषा 4 मार्चशाम 6:4105 मार्चरात्रि 9:30
मघा 5 मार्चरात्रि 9:3007 मार्चरात्रि 00:04
जयेष्ठा 14 मार्चप्रातः 08:1215 मार्चप्रातः 07:33
मूल 15 मार्चप्रातः 07:3316 मार्चप्रातः 06:24
gandmool today | gandmool march | gandmool January | gandmool February | gandmool April | gandmool May | gandmool June | gandmool July | gandmool August | gandmool September | gandmool October | gandmool November | gandmool December | gandmool in hindi

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment